ธนาบวรพาณิชย์ ณ. ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 28–39, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242548. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.