สุขทรัพย์ ก. . . บทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 7–12, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242551. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.