สิริพรวุฒิ ณ. . . ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 40–48, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242553. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.