ศรีวะรมย์ ล. ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 104–117, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242556. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.