ทองมุณี ป. . รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 49–56, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242564. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.