ศิริสมบูรณ์เวช ส. การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 116–123, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243337. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.