สิริพรวุฒิ ณ. . . ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 48–56, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243487. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.