บุญยะพงศ์ไชย ส. . . ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมปรับตัวการทำงานในยุคดิจิตอลเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 189–198, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243798. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.