ก้องวัฒนโกศล ส.; สิทธิสมบูรณ์ ม. . . การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 176–188, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/244325. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.