สุวานิโช ฑ. . .; พระใหญ่ น. . . รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 38–47, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245308. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.