อนันต์นาวี ภ.; ประวัติรุ่งเรือง ส. . . การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 76–88, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245312. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.