สุขสม ส. . . นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 166–175, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245341. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.