นรินทร อ. ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 199–210, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245342. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.