ศรีสว่าง ส. . .; พานิช ถ. . ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 183–192, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247296. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.