นิเวศน์ อ. . . แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 193–202, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247528. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.