จุฑามาศ ป. ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 110–119, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247654. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.