โยศรีคุณ น. . ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 46–54, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247752. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.