ทศตา อ. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 188–199, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/248837. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.