สุภาพจน์ ณ. การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 79–91, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249125. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.