สุทธินนท์ จ. การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 34–44, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249540. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.