ถาปินตา เ. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 70–78, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/252575. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.