วงษ์กำภู เ.; จารุจิตติพันธ์ พ. . .; อวเกียรติ ส. . แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 148–59, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/254427. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.