วงศ์อนุ เ.; ยุวชิต อ.; วิชญวรนันท์ ก. การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำปรากฏร่วมจำเพาะจากสื่อภาพประกอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 50–59, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/256024. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.