วงษ์พระจันทร์ ณ.; นิลาภรณ์กุล น. . ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 60–69, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/256812. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.