จุฑามาศ ป. การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 99–111, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/258214. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.