บุญลือ ส. . เมตาเวิร์สสำหรับการศึกษา: การเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลนฤมิตกับโลกความจริงของการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบดื่มด่ำ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 9–16, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/258310. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.