อวยพร เ. . .; ไสยวรรณ อ. . .; สุขสำราญ จ. ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 56–63, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260640. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.