ขาววิราช ณ.; ไสยวรรณ อ.; สุขสำราญ จ. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 23–31, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260808. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.