จันทร ป. .; เศวตคชกุล โ. .; อุทัยเสน ช. . การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 71–79, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263987. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.