ภิรมย์อ้น . พ.; เจริญอาภรณ์วัฒนา ป.; ชูชื่น ร. ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 112–117, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/264766. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.