คำชื่น ศุภพล, และ หาสุนทรี นัทนิชา. 2020. “การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:102-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/241611.