เพชรสถิตย์ พงษ์ศักดิ์. 2020. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยาในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:57-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242545.