ธนาบวรพาณิชย์ ณัฐภัสสร. 2020. “ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:28-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242548.