สุขทรัพย์ กชกร. 2020. “บทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:7-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242551.