สิริพรวุฒิ ณัฐวัฒน์. 2020. “ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:40-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242553.