ศรีวะรมย์ ลัทธิกาล. 2020. “ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:104-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242556.