ทองมุณี ปกรณ์. 2020. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (1). Bangkok, Thailand:49-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242564.