ศิริสมบูรณ์เวช สมชัย. 2020. “การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:116-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243337.