สิริพรวุฒิ ณัฐชุนันท์. 2020. “ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:48-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243487.