บุญยะพงศ์ไชย สุรางค์. 2020. “ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมปรับตัวการทำงานในยุคดิจิตอลเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:189-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/243798.