ก้องวัฒนโกศล สุรัญญา, และ สิทธิสมบูรณ์ มนสิช. 2020. “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:176-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/244325.