ศลโกสุม สุนันท์. 2020. “กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:10-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245306.