สุวานิโช ฑิวาวรรณ, และ พระใหญ่ นฤมล. 2020. “รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:38-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245308.