อนันต์นาวี ภารดี, และ ประวัติรุ่งเรือง สิทธิพร. 2020. “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:76-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245312.