สุขสม สืบพงศ์. 2020. “นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:166-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245341.