นรินทร อัญชลี. 2020. “ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9 (2). Bangkok, Thailand:199-210. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245342.