ศรีสว่าง สุภารัตน์, และ พานิช ถนอมพงษ์. 2021. “ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (1). Bangkok, Thailand:183-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247296.