นิเวศน์ อภิชยา. 2021. “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (1). Bangkok, Thailand:193-202. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247528.