จุฑามาศ ปัญญวัฒน์. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (1). Bangkok, Thailand:110-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247654.