โยศรีคุณ นายชวฤทธิ์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (1). Bangkok, Thailand:46-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247752.